Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το ΕΚΤΕΠΝ στα πλαίσια της προσπάθειάς του για συστηματική παρουσίαση της υπάρχουσας εθνικής πολιτικής και νομοθεσίας για τα ναρκωτικά βρίσκεται σε συνεργασία τόσο με τον ΟΚΑΝΑ όσο και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΟΚΑΝΑ ως αρμόδιος για το διυπουργικό συντονισμό και για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα μείωσης της ζήτησης παρέχει στοιχεία σχετικά με τη φιλοσοφία και την πολιτική της αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών. Παράλληλα, το σύνολο των δράσεων που αναπτύσσονται και από τους λοιπούς αρμόδιους φορείς σε όλους τους επιμέρους τομείς για την αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελούν βασικούς συντελεστές της εικόνας που συνθέτει το ΕΚΤΕΠΝ σχετικά με τις προτεραιότητες της τρέχουσας εθνικής πολιτικής.

Η συλλογή και καταγραφή των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τις δράσεις που αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ΕΚΤΕΠΝ για συστηματική ενημέρωση σχετικά με την πολιτική για τα ναρκωτικά.

Για τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις το ΕΚΤΕΠΝ ενημερώνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα, είναι συνδρομητής σε ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών απ’ όπου συστηματικά ενημερώνεται για τις τρέχουσες εξελίξεις.
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη