Αρχική Σελίδα        ΕΠΙΨΥ     


Greek  English


Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ)

Σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάιος, 2005), δημιουργήθηκε το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ), ένας μηχανισμός ταχείας ανταπόκρισης στην εμφάνιση νέων ψυχοδραστικών ουσιών που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Η Απόφαση αυτή υλοποιείται σε τρεις φάσεις οι οποίες αφορούν α) στην ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε νέα ψυχοδραστική ουσία, β) στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας της και γ) στον έλεγχο κάθε νέας ουσίας σε επίπεδο Ε.Ε.

Για τη λειτουργία του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης στη χώρα μας, δημιουργήθηκε το 1999 ένα Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης αποτελούμενο από το Γενικό Χημείο του Κράτους, τις διωκτικές αρχές, τα εργαστήρια ιατροδικαστικής και τα θεραπευτικά προγράμματα με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για την κυκλοφορία και τη χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών, για νέους τρόπους χρήσης ήδη γνωστών ουσιών και για νέους συνδυασμούς ουσιών.

Η διαδικασία συλλογής και ανταλλαγής στοιχείων έχει ως εξής:

  • Ο κάθε φορέας που συμμετέχει στο Δίκτυο παρέχει τις σχετικές πληροφορίες που αντλεί από το χώρο των δραστηριοτήτων του στο ΕΚΤΕΠΝ συμπληρώνοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο
  • Τα νέα στοιχεία που συγκεντρώνει το ΕΚΤΕΠΝ αξιολογούνται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από εκπροσώπους των συνεργαζόμενων με το ΣΕΠ φορέων.
  • Τα στοιχεία που αξιολογούνται ως νέα για την Ελλάδα στέλνονται στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο.
  • Παράλληλα, το ΕΚΤΕΠΝ ενημερώνει όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο Δίκτυο Πληροφόρησης για όλα τα νέα στοιχεία που συγκεντρώνονται στην Ευρώπη και αποστέλλονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο στο ΕΚΤΕΠΝ.
 

Copyright ΕΚΤΕΠΝ © 2011 | Σχεδιασμός : Αλεξάνδρα Κοκκέβη