Τι είναι το ΕΚΤΕΠΝ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συλλογή επίσημων αντιπροσωπευτικών στοιχείων σχετικά με την κατάσταση της χρήσης ουσιών στη χώρα, ως το εθνικό παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. 

Αποτελεί ένα από τα Εθνικά Κέντρα που λειτουργούν στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA – Ευρωπαϊκό Κέντρο).

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο ιδρύθηκε το 1993 και λειτουργεί από το 1995 με έδρα τη Λισσαβόνα. Στόχος του είναι η παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για όλες τις παραμέτρους του προβλήματος των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων σχετικά με ‘νέες τάσεις’ όσον αφορά κυρίως την παράλληλη χρήση πολλαπλών ουσιών (συμπεριλαμβανομένης της συνδυασμένης χρήσης νόμιμων, συνταγογραφούμενων και παράνομων ουσιών) και την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ναρκωτικών.

H δημιουργία και η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Κέντρου στην Ελλάδα ανατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΕΠΙΨΥ) το Νοέμβριο του 1993 (υπ. απ. της 24/11/93), ενώ το 2017 με το Άρθρο 19 του Νόμου 4461/17 (ΦΕΚ 38, 28-3-17) θεσμοθετήθηκε ως μονάδα του ΕΠΙΨΥ. Παράλληλα με τη λειτουργία του ως εστιακό σημείο του EMCDDA στην Ελλάδα, το 1998 το ΕΚΤΕΠΝ ανακηρύχτηκε Εθνικό Κέντρο (ΦΕΚ 291, 24/3/98) αρμόδιο για τη συλλογή και επεξεργασία επίσημων αντιπροσωπευτικών στοιχείων για την Ελλάδα, ενώ με την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας και Οικονομικών (ΚΥΑ Δ2α/90073/17, ΦΕΚ Β’ 32/16.01.2018) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του, ο σκοπός, τα καθήκοντα, τα θέματα χρηματοδότησης, το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΤΕΠΝ και του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου και Παιδείας και Θρησκευμάτων, των συνεργαζόμενων φορέων, κ.ά.

Το ΕΚΤΕΠΝ υποστηρίζεται οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου) και το Υπουργείο Υγείας. 

Σκοπός του είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση επιστημονικά έγκυρων εθνικών στοιχείων για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τα ναρκωτικά, συγκρίσιμων με αυτά των υπολοίπων Εθνικών Κέντρων.
Μέσα από την παρακολούθηση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ελλάδα, την οποία το ΕΚΤΕΠΝ διενεργεί με επιστημονικά τεκμηριωμένους ευρωπαϊκούς δείκτες, διατίθενται σε Έλληνες και ευρωπαίους χαράσσοντες πολιτική, επαγγελματίες και ευρύ κοινό, λεπτομερείς και διαχρονικές πληροφορίες για όλες τις διαστάσεις του ζητήματος στην Ελλάδα. Τα στοιχεία συλλέγονται από πανελλαδικό δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει περισσότερους από 800 φορείς και πρόσωπα. Το ΕΚΤΕΠΝ εκδίδει σε ετήσια βάση την Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα και την Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ. Διαθέτει επίσης τα ελληνικά στοιχεία στην Ευρώπη μέσω των Ετήσιων Εθνικών Εκθέσεων για τα Ναρκωτικά που αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο.