Δραστηριότητες

Κύριος στόχος του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παροχή και διάχυση αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για όλες τις παραμέτρους του προβλήματος των ναρκωτικών.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλαίσιο δράσης του ΕΚΤΕΠΝ και τα πρόσφατα στοιχεία στην Ελλάδα για τον κάθε ένα από τους επιμέρους τομείς δράσης του ΕΚΤΕΠΝ.

Βασική δράση του τομέα αυτού είναι η εφαρμογή πέντε επιδημιολογικών δεικτών (δείκτης επιπολασμού της χρήσης στον πληθυσμό, δείκτης αίτησης θεραπείας, δείκτης προβληματικής χρήσης, δείκτης επιπολασμού μολυσματικών ασθενειών, δείκτης θανάτων) προκειμένου να αποτυπωθεί με έναν ποσοτικό, μεθοδολογικά έγκυρο και αντικειμενικό τρόπο την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ελλάδα. 

Βασική δράση του τομέα αυτού είναι η παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση στοιχείων για τις υπηρεσίες που παρέχονται για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και τις παρεμβάσεις μείωσης της ζήτησης που υλοποιούνται στην Ελλάδα (πρόληψη, μείωση των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών, θεραπεία, αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων).

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει στοιχεία σχετικά με την πολιτική και τη φιλοσοφία που ακολουθείται για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ναρκωτικών και συγκεντρώνει σχετικά νομοθετήματα. Επίσης, συλλέγονται στοιχεία σχετικά με τα αδικήματα (κατηγορίες, παραβάσεις, κρατούμενοι, άλλη παραβατικότητα) και την παράνομη αγορά των ναρκωτικών.

Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για νέες ουσίες και νέους τρόπους χρήσης. Συλλέγονται στοιχεία από πανελλαδικό δίκτυο φορέων, αξιολογούνται σε σχέση με το αν εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΣΕΠ, και αποστέλλονται σε όλους τους σχετικούς φορείς στην Ελλάδα, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. 

Σκοπός του τομέα αυτού είναι η διαχρονική παρακολούθηση και καταγραφή των παραμέτρων που σχετίζονται με τη χρήση και την κατάχρηση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.