Δείκτης αίτησης θεραπείας

Ο Δείκτης Αίτησης Θεραπείας (ΔΑΘ) αφορά τη συστηματική καταγραφή του αριθμού, των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών της χρήσης των ατόμων που ζητούν θεραπευτική βοήθεια για προβλήματα χρήσης ουσιών που αντιμετωπίζουν από τις θεραπευτικές δομές της χώρας.

Ο ΔΑΘ προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία του φαινομένου της εξάρτησης στη χώρα, το προφίλ των εξαρτημένων ατόμων, τις μεταβολές στα πρότυπα χρήσης των ουσιών (π.χ. της ενέσιμης χρήσης) και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά (π.χ. λοιμώδη νοσήματα, θάνατοι). Επιπλέον, προσφέρει έμμεση πληροφόρηση για τον ρυθμό εμφάνισης νέων περιπτώσεων εξαρτημένων χρηστών (επίπτωση). 

Αποτελεί έναν από τους πέντε επιδημιολογικούς δείκτες που εφαρμόζει το ΕΚΤΕΠΝ από το 1994 προκειμένου να αποτυπώσει τα προβλήματα της χρήσης ουσιών και της συνδεόμενης βλάβης στην Ελλάδα. Η εφαρμογή του βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο του Δείκτη (Standard Protocol v.3.0) του EMCDDA. Η καταγραφή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται με τρόπο ώστε να προκύπτουν έγκυρα και συγκρίσιμα στοιχεία.

Τα στοιχεία για τον ΔΑΘ συλλέγονται από ένα πανελλαδικό δίκτυο μονάδων από τους φορείς που παρέχουν συμβουλευτική και θεραπεία για εξαρτήσεις.

Τα στοιχεία συλλέγονται με προσωπική συνέντευξη, κατόπιν συναίνεσης, στη βάση ανώνυμου ατομικού ερωτηματολογίου στο διάστημα των πρώτων επαφών των ατόμων με τη δομή. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ανώνυμο κωδικό ώστε να επιτρέπει στους φορείς να παρέχουν στο ΕΚΤΕΠΝ ατομικά στοιχεία και το κάθε αίτημα να προσμετράται μία μόνο φορά ετησίως. 

Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται στο πλαίσιο απόφασης της Αρχής Προστασίας Ατομικών Δεδομένων και σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

Αρχεία Σύνδεσμοι
Το έντυπο ΔΑΘ

Το έντυπο ΔΑΘ. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το ειδικό έντυπο του ΕΚΤΕΠΝ για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ατόμων που αιτούνται θεραπεία.

Ο Οδηγός Συμπλήρωσης ΔΑΘ

Ο Οδηγός Συμπλήρωσης ΔΑΘ. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τον Οδηγό Συμπλήρωσης του ΔΑΘ.

Ελλάδα: στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αιτούνται θεραπεία

Ελλάδα: τελευταία διαθείσμα στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αιτούνται θεραπεία. 

Ευρώπη: στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αιτούνται θεραπεία

Ευρώπη: στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αιτούνται θεραπεία. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.