Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

Σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μάιος 2005) η οποία αντικαταστάθηκε το 2018 από ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που περιλαμβάνει έναν Κανονισμό 2017/2101 και μία Οδηγία 2017/2103, δημιουργήθηκε το ΣΕΠ, ένας μηχανισμός ταχείας ανταπόκρισης στην εμφάνιση νέων ψυχοδραστικών ουσιών (ΝΨΟ) που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία των ανθρώπων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο διατηρεί την προσέγγιση των τριών βημάτων στην αντιμετώπιση των ΝΨΟ που αφορούν α) στην ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε ΝΨΟ, β) στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας της και γ) στον έλεγχο κάθε ΝΨΟ σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον ο ορισμός των ΝΨΟ περιλαμβάνεται στον ορισμό των ναρκωτικών και κάθε κράτος-μέλος είναι υποχρεωμένο να το ενσωματώσει στην νομοθεσία του.

Για τη λειτουργία του ΣΕΠ στη χώρα μας, δημιουργήθηκε το 1999 ένα Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης αποτελούμενο από το Γενικό Χημείο του Κράτους, τις διωκτικές αρχές, τα εργαστήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας, το Κέντρο Δηλητηριάσεων και τις θεραπευτικές υπηρεσίες με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για την κυκλοφορία και τη χρήση ΝΨΟ, για νέους τρόπους χρήσης ήδη γνωστών ουσιών και για νέους συνδυασμούς ουσιών.

Η διαδικασία συλλογής και ανταλλαγής στοιχείων έχει ως εξής:

  • Ο κάθε φορέας που συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης παρέχει τις σχετικές πληροφορίες που αντλεί από το χώρο των δραστηριοτήτων του στο ΕΚΤΕΠΝ συμπληρώνοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο
  • Τα νέα στοιχεία που συγκεντρώνει το ΕΚΤΕΠΝ αξιολογούνται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει το ΕΚΤΕΠΝ και αποτελείται από εκπροσώπους των συνεργαζόμενων με το ΣΕΠ φορέων.
  • Τα στοιχεία που αξιολογούνται ως νέα για την Ελλάδα στέλνονται στο Εθνικό Δίκτυο και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο (EMCDDA).
  • Παράλληλα, το ΕΚΤΕΠΝ ενημερώνει όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο για όλα τα νέα στοιχεία που συγκεντρώνονται στην ΕΕ και αποστέλλονται από το EMCDDA στο ΕΚΤΕΠΝ.