Το ΕΚΤΕΠΝ στη μείωση της βλάβης

Οι βασικοί άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ στη μείωση της βλάβης περιλαμβάνουν:

τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης που υλοποιούνται στη χώρα

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών. Για τη συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών χρησιμοποιείται το Ερωτηματολόγιο για τη μείωση της βλάβης (ΕΚΤΕΠΝ 2008). Με το ερωτηματολόγιο αυτό συλλέγονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τις διαθέσιμες δράσεις άμεσης πρόσβασης / μείωσης της βλάβης. Η δημιουργία του Ερωτηματολογίου βασίστηκε στο Έντυπο Περιγραφής Θεραπευτικής Μονάδας (ΕΝΤΥΠΟ Β), καθώς επίσης και στα εργαλεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου (EMCDDA), Δομημένο Ερωτηματολόγιο 23 για την ‘Πρόληψη και τη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών’ και Τυποποιημένος Πίνακας 10 για τη ‘Διαθεσιμότητα των συρίγγων / βελονών. Το Ερωτηματολόγιο για τη Μείωση της Βλάβης συμπληρώνεται μία φορά το χρόνο από κάθε υπηρεσία / μονάδα μείωσης της βλάβης / άμεσης πρόσβασης. Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου υπάρχει σχετικός Οδηγός. 

 

τη διάχυση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης που υλοποιούνται στην Ελλάδα

Βασικός σκοπός του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ) και σε ευρωπαϊκό (π.χ. ειδικά ερωτηματολόγια, πίνακες κτλ. που αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο.

Αρχεία Σύνδεσμοι