Δείκτης αίτησης θεραπείας

Ο Δείκτης Αίτησης Θεραπείας (ΔΑΘ) αφορά τη συστηματική καταγραφή του αριθμού και των χαρακτηριστικών των χρηστών που ζητούν θεραπευτική βοήθεια από τα θεραπευτικά προγράμματα της χώρας.

Ο ΔΑΘ προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία του φαινομένου της εξάρτησης στη χώρα, το προφίλ των εξαρτημένων ατόμων, τις μεταβολές στα πρότυπα χρήσης των ουσιών (π.χ. της ενέσιμης χρήσης) και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά (π.χ. λοιμώδη νοσήματα, θάνατοι). Επιπλέον, προσφέρει έμμεση πληροφόρηση για τον ρυθμό εμφάνισης νέων περιπτώσεων εξαρτημένων χρηστών (επίπτωση). 

Η καταγραφή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται με τρόπο ώστε να προκύπτουν έγκυρα και συγκρίσιμα στοιχεία. Το ΕΚΤΕΠΝ εφαρμόζει τον ΔΑΘ από το 1994 και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του δείκτη (Standard Protocol 3.0).

Τα στοιχεία για τον ΔΑΘ συλλέγονται από ένα πανελλαδικό δίκτυο φορέων, το οποίο αποτελείται από προγράμματα θεραπείας (στεγνά και υποκατάστασης) και κέντρα άμεσης πρόσβασης.

Τα στοιχεία συλλέγονται με προσωπική συνέντευξη, κατόπιν συναίνεσης, στη βάση ανώνυμου ατομικού ερωτηματολογίου στο διάστημα των πρώτων επαφών των ατόμων με την υπηρεσία. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ανώνυμο κωδικό ώστε να επιτρέπει στους φορείς να παρέχουν στο ΕΚΤΕΠΝ ατομικά στοιχεία και το κάθε αίτημα να προσμετράται μία μόνο φορά ετησίως. 

Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται στο πλαίσιο απόφασης της Αρχής Προστασίας Ατομικών Δεδομένων και σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). 

Main technical details
Το έντυπο ΔΑΘ

Το έντυπο ΔΑΘ. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε το ειδικό έντυπο του ΕΚΤΕΠΝ για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ατόμων που αιτούνται θεραπεία.

Ο Οδηγός Συμπλήρωσης ΔΑΘ

Ο Οδηγός Συμπλήρωσης ΔΑΘ. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τον Οδηγό Συμπλήρωσης του ΔΑΘ.

Ελλάδα: στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αιτούνται θεραπεία

Ελλάδα: στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αιτούνται θεραπεία. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 2019. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.

Ευρώπη: στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αιτούνται θεραπεία

Ευρώπη: στοιχεία για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που αιτούνται θεραπεία. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.