Ελληνική βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ

Το ΕΚΤΕΠΝ διαθέτει βιβλιοθήκη σε θέματα εξαρτήσεων, στην οποία υπάρχουν ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και επιστημονικά άρθρα, τα κυριότερα ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σε θέματα εξαρτήσεων, δημοσιευμένες εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου σχετικά με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. 

Στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης και προώθησης του συγγραφικού έργου για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ Ελλήνων επιστημόνων, το ΕΚΤΕΠΝ εκδίδει σε ετήσια βάση την Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και την Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ, όπου παρέχονται οι δημοσιευμένες εργασίες Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, αντίστοιχα, καθώς και οι περιλήψεις τους. 

Αν έχετε δημοσιεύσει εργασία στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα, για τα ναρκωτικά ή/και το αλκοόλ (βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων και σε βιβλία περιλήψεων), προκειμένου να συμπεριληφθεί στην Ελληνική Βιβλιογραφία και το Αλκοόλ, σας παρακαλούμε αποστείλετε στο ΕΚΤΕΠΝ:

  1. την περίληψη της εργασίας (150 - 200 λέξεις) 
  2. τη μετάφραση του τίτλου της εργασίας και της περίληψης στα ελληνικά ή στα αγγλικά, κατά περίπτωση
  3. έως 6 λέξεις-κλειδιά (key-words) της εργασίας στα ελληνικά και στα αγγλικά

Επίσης, εφόσον η εργασία σας (ή το βιβλίο σας) έχει δημοσιοποιηθεί σε έντυπη μορφή, παρακαλούμε να αποστείλετε αντίτυπο στην ταχυδρομική διεύθυνση του ΕΚΤΕΠΝ. Σε περίπτωση εργασίας δημοσιευμένης σε περιοδικό ή κεφαλαίου σε βιβλίο, να συνοδεύεται από το εξώφυλλο του περιοδικού / βιβλίου στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη εργασία. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΕΚΤΕΠΝ.