ΤΟ ΕΚΤΕΠΝ στην πρόληψη

Οι βασικοί άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ στην πρόληψη περιλαμβάνουν:

τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στη χώρα
Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στη χώρα. Στόχος είναι να αποτυπωθούν με συγκρίσιμο και συνολικό τρόπο ο αριθμός, η εμβέλεια και άλλα ποσοτικοποιημένα στοιχεία των παρεμβάσεων πρόληψης καθώς και να προωθηθεί η έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωικής Υγείας, καθώς και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης, και τις παρεμβάσεις που υλοποίησαν στη διάρκεια ενός έτους αναφοράς, το ΕΚΤΕΠΝ αποστέλλει σε ετήσια βάση τα παρακάτω ερωτηματολόγια προκειμένου να συμπληρώσουν τα Κέντρα / οι φορείς:

  • Ερωτηματολόγιο Παρεμβάσεων Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα
  • Ερωτηματολόγιο Παρεμβάσεων Πρόληψης στην Οικογένεια
  • Ερωτηματολόγιο Παρεμβάσεων Πρόληψης στην Κοινότητα
  • Ταυτότητα Κέντρου Πρόληψης / φορέα

Τα ερωτηματολόγια αυτά έχουν σχεδιαστεί από το ΕΚΤΕΠΝ με βάση δείκτες που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο και από ομάδες εμπειρογνωμόνων (με τη συμμετοχή του ΕΚΤΕΠΝ). Τα ερωτηματολόγια πήραν αυτή τη μορφή το 2007, όπου έγινε αναμόρφωση των ερωτηματολογίων πρόληψης που είχαν δημιουργηθεί και χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά πιλοτικά το 2002. Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αποτελούν επίσης εργαλεία συλλογής στοιχείων παρεμβάσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της χρήσης οινοπνευματωδών ποτών.

Τα στοιχεία από την ανάλυση των ερωτηματολογίων παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, στις Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ, καθώς και στις εκθέσεις που κατατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο ετησίως.

Επιπλέον, το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά στοιχεία για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες στο χώρο της πρόληψης.

τη διάχυση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις παρεμβάσεις πρόληψης που υλοποιούνται στην Ελλάδα
Βασικός σκοπός του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ) και σε ευρωπαϊκό (π.χ. ειδικά ερωτηματολόγια, πίνακες κτλ. που αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο. 

την ανάδειξη των παρεμβάσεων πρόληψης που υλοποιούνται στην Ελλάδα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Εκτός από την πάγια παρουσίαση σε ετήσια βάση πληροφοριών για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη χώρα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στόχος του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί επίσης η ανάδειξη των παρεμβάσεων πρόληψης, κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής, καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.

την προώθηση της αξιολόγησης, των προδιαγραφών ποιότητας και της σχετικής έρευνας στον τομέα της πρόληψης
Το ΕΚΤΕΠΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αξιολόγησης με τη συμμετοχή σε ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τη διενέργεια σχετικών προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, το ΕΚΤΕΠΝ πραγματοποιεί σχετικές εκδόσεις, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης. 

Main technical details
ΕυΠρο. Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ποιότητας στον τομεάς της πρόληψης.

ΕυΠρο. Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ποιότητας στον τομεάς της πρόληψης.

ASAP. Εδραιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πρόληψης της χρήσης ουσιών στην Ευρώπη

ASAP. Εδραιώνοντας την αποτελεσματικότητα της πρόληψης της χρήσης ουσιών στην Ευρώπη.