Τα 71 Κέντρα Πρόληψης: Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2009. Τα στοιχεία προέρχονται από το σύστημα παρακολούθησης και τεκμηρίωσης του ΕΚΤΕΠΝ στον τομέα της πρόληψης και συλλέχθηκαν από τα Κέντρα Πρόληψης.

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο