ΤΟ ΕΚΤΕΠΝ στην επανένταξη

Οι βασικοί άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ στην επανένταξη περιλαμβάνουν:

τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων για τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης της χώρας

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης της χώρας. Για τη συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών χρησιμοποιείται το Ερωτηματολόγιο για την Κοινωνική Επανένταξη.

Το Ερωτηματολόγιο για την Κοινωνική Επανένταξη δημιουργήθηκε από το ΕΚΤΕΠΝ. Η ανάπτυξή του βασίστηκε σε ποικίλα ερωτηματολόγια συλλογής στοιχείων για προγράμματα μείωσης της ζήτησης. Στόχος του είναι η συλλογή κατάλληλων στοιχείων τα οποία θα συμβάλλουν σε μια πλήρη και αναλυτική περιγραφή των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης για χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών στη χώρα μας, διευκολύνοντας την συστηματική παρουσίαση της πορείας και της εξέλιξης των υπηρεσιών αυτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από κάθε μονάδα/πρόγραμμα που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης ατόμων που υφίστανται τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και μπορεί να αφορά είτε τις υπηρεσίες της τελικής φάσης μιας ενιαίας θεραπευτικής διαδικασίας είτε τις υπηρεσίες ενός ανεξάρτητου Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης.

 

τη διάχυση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης της χώρας

Βασικός σκοπός του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ) και σε ευρωπαϊκό (π.χ. Εθνική Ετήσια Έκθεση που αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις αποτελούν πηγή αναφοράς και ενημέρωσης σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης, τόσο για τους χαράσσοντες πολιτική, τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ουσιεξαρτήσεων, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, τα ΜΜΕ αλλά και τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

 

την ανάδειξη των ελληνικών προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Εκτός από την πάγια παρουσίαση σε ετήσια βάση πληροφοριών για τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης της χώρας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στόχος του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί επίσης η ανάδειξη των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης –κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής - καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών.

Main technical details