2002

 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2001
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2001
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ
 • National Report 2002: GREECE
 • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union and Norway 2002
 • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία 2002
 • Report on the Risk Assessment of GHB in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • Report on the Risk Assessment of Ketamine in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • EMCDDA INSIGHT SERIES: Prosecution of Drug Users in Europe
 • DRUGS IN FOCUS: Key role of substitution in drug treatment
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ο Καίριος Ρόλος της Υποκατάστασης στην Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών
 • DRUGS IN FOCUS: Drug users and the law in the EU
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Χρήστες Ναρκωτικών και Νομοθεσία στην ΕΕ
 • DRUGS IN FOCUS: Measuring prevalence and incidence of drug use
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Μέτρηση της Επικράτησης και της Επίπτωσης της Χρήσης Ναρκωτικών
 • DRUGS IN FOCUS: Drug injecting challenges public health policy
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Η Ενέσιμη Χρήση Ναρκωτικών αποτελεί Πρόκληση για την Πολιτική Δημόσιας Υγείας
 • DRUGS IN FOCUS: Drug prevention in EU schools
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Πρόληψη των Ναρκωτικών στα Σχολεία της ΕΕ
 • DRUGS IN FOCUS: Recreational Drug Use — A key EU challenge
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ψυχαγωγική Χρήση Ναρκωτικών – Σημαντική Πρόκληση για την ΕΕ
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)