Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιββαλοντικής Αγωγής / Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων