Μείωση της ζήτησης

Βασικός τομέας δράσης του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ανάλυση στοιχείων για τις υπηρεσίες που παρέχονται για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και τις παρεμβάσεις μείωσης της ζήτησης.

Η μείωση της ζήτησης περιλαμβάνει ποικίλες παρεμβάσεις που στοχεύουν:

  • στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών,
  • στη μείωση των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών,
  • στη θεραπεία χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών,
  • στην αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων ή/και υπό απεξάρτηση ατόμων

Οι βασικοί άξονες δουλειάς του τομέα μείωσης της ζήτησης του ΕΚΤΕΠΝ περιλαμβάνουν:

  • τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της ζήτησης που υλοποιούνται στη χώρα 
  • τη διάχυση και ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της ζήτησης που υλοποιούνται στην Ελλάδα 
  • την ανάδειξη των παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης που υλοποιούνται στην Ελλάδα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
  • την προώθηση της αξιολόγησης και της σχετικής έρευνας σε όλο το φάσμα παρεμβάσεων μείωσης της ζήτησης στη χώρα