Λοιμώδη νοσήματα και ψυχιατρικά νοσήματα: Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία

Το 2022 αναφέρθηκαν 67 νέες διαγνώσεις HIV με πιθανή αιτία την ενέσιμη χρήση στο εθνικό σύστημα επιτήρησης, 11,9% μεταξύ όλων των δηλώσεων ή 20,3% μεταξύ των δηλώσεων με γνωστή την κατηγορία μετάδοσης. Μολονότι ήδη υψηλός, o αριθμός αυτός ήταν το 2022 μειωμένος συγκριτικά με το 2021 (-22%) ανακόπτοντας την αυξητική τάση που είχε αρχίσει να καταγράφεται την περίοδο 2019-2021 (περίοδο πανδημίας COVID19). Ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης στα άτομα που εισήλθαν το 2021 στη θεραπεία για χρήση ουσιών και ανέφεραν ενέσιμη χρήση υπολογίζεται σε εθνικό επίπεδο στο 6,2%, αλλά κυμαίνεται μεταξύ 2,7% σε όλες μαζί τις περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης (‘Λοιπές περιοχές’) και 9,1% στην Αττική. Ο συγκριτικά υψηλότερα επίπεδα της HIV λοίμωξης στα άτομα που εισέρχονται στην θεραπεία στην Αττική αποτελεί ένδειξη -μεταξύ άλλων- συνέχισης (σε υψηλά επίπεδα) της επιδημίας του 2011, αλλά και της υιοθέτησης συμπεριφορών υψηλού κινδύνου από τα άτομα που κάνουν χρήση ουσιών στην περιοχή αυτή της χώρας. Διαχρονικά, μετά τις αυξήσεις της περιόδου 2011-2013, ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης στα άτομα με ιστορικό ενέσιμης χρήσης που εισέρχονται στη  θεραπεία εμφανίζει διακυμάνσεις αλλά σε καμία χρονιά δεν ξεπερνά το 7,4% σε εθνικό επίπεδο ή το 14,3% στην περιοχή της Αττικής. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι από το 2017 στις Λοιπές περιοχές και από το 2019 στη Θεσσαλονίκη έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του επιπολασμού της HIV λοίμωξης, ο οποίος (αν και με διακυμάνσεις από έτος σε έτος) διατηρείται υψηλός έως και σήμερα. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, ο υψηλός επιπολασμός και -κυρίως- η υψηλή επίπτωση της HIV λοίμωξης είχαν έγκαιρα αναδειχθεί μέσα από τα ευρήματα οροσυμπεριφορικών μελετών (με στοιχεία σχεδιασμού κοορτής) που διενεργούνται τα τελευταία χρόνια στην κοινότητα των ενεργών χρηστών της πόλης.

Μαζί με την HIV λοίμωξη, και ο επιπολασμός της HCV λοίμωξης παραμένει διαχρονικά ιδιαίτερα υψηλός περίπου στο 65% το 2021 συνολικά στη χώρα για τα άτομα που προσεγγίζουν τις δομές θεραπείας και μείωσης της βλάβης, αλλά και πάνω από 75% στην κοινότητα των ενεργών χρηστών που συμμετέχουν σε οροσυμπεριφορικές μελέτες στο κέντρο των Αθηνών. Η πλειονότητα επίσης των ατόμων με HCV λοίμωξη έχουν και χρόνια ηπατίτιδα. Σε συνδυασμό, τα παραπάνω είναι ενδεικτικά μιας σταθερά επιδεινούμενης επιδημιολογικής κατάστασης στον πληθυσμό των ενεργών χρηστών, η οποία πλέον δεν αποτελεί ίδιον μόνον της Αθήνας, αλλά χαρακτηρίζει εξίσου τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τις λοιπές περιοχές της χώρας. Συνολικά, οι παραπάνω τάσεις καταδεικνύουν την ανάγκη για -εκτός από ταχεία ανταπόκριση- συνεχή επαγρύπνηση και συνέχιση των παρεμβάσεων μείωσης της βλάβης αλλά και των οροσυμπεριφορικών μελετών, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις.

 

Αρχεία Σύνδεσμοι
Γραφήματα 2022-Λοιμώδη

Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία - Γραφήματα 2022 - Λοιμώδη

Γραφήματα 2021-Λοιμώδη

Γραφήματα 2021 - Λοιμώδη - Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2023