Το νέο πρόγραμμα και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2021-2025

  • Time to read less than 1 minute
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2021-2025

Τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση και την εξάρτηση από ουσίες πλήττουν εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ με συνέπειες, όχι μόνο για άτομα που κάνουν χρήση ουσιών, αλλά και για τις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Επιπλέον, η χρήση ουσιών έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και ασφάλεια, ενώ το κοινωνικό κόστος είναι σημαντικό.

Η διαθεσιμότητα και η παραγωγή ναρκωτικών στην ΕΕ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ με την εμπλοκή οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, αποκτούν ολοένα και περισσότερο διεθνή χαρακτήρα. Αυτό απαιτεί καλύτερα συντονισμένη δράση για την καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για τα έτη 2021-2025 στοχεύει: α) στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ασφάλεια και την υγεία από το εμπόριο και τη χρήση ουσιών, και β) στην αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών, καθώς και της σύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα, τα σχετικά με τα χρήση ουσιών προβλήματα στην υγεία και την κοινωνία, την προστασία του περιβάλλοντος, και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα αυτά.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Ναρκωτικά με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2021-2025. Με τα δύο αυτά κείμενα καθορίζεται το πολιτικό πλαίσιο και οι προτεραιότητες δράσης για τα έτη αυτά και τίθενται μια σειρά στρατηγικών προτεραιοτήτων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά εστιάζοντας:

  • σε ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας που θα επικεντρώνονται σε όλες τις πτυχές της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, από τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος έως τη διαχείριση των συνόρων και την παράνομη διακίνηση και παραγωγή,
  • στην ενίσχυση της πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της χρήση ουσιών, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της χρήσης με τη βία και άλλες μορφές εγκληματικότητας, και
  • στην αντιμετώπιση των βλαβών που συνδέονται με τη χρήση ουσιών μέσω της πρόσβασης σε θεραπεία, της μείωσης του κινδύνου και των επιβλαβών συνεπειών, καθώς και της ισόρροπης αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στις φυλακές.

Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ναρκωτικά 2021-2025 θα ενισχύσουν την τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών, μέσω ενός συνολικού, διεπιστημονικού πρίσματος που καλύπτει τις επιστημονικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικοπολιτικές, τεχνολογικές και διεθνείς διαστάσεις του ζητήματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στο φαινόμενο των ναρκωτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά: https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-drugs-policy/

Εδώ θα βρείτε την Ευρωπαίκή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης 2021-2025 για τα Ναρκωτικά στα ελληνικά.