Εξειδικευµένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης