Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό πρόγραµµα διαµονής ενηλίκων