Πρόγραμμα Στήριξης στην Απασχόληση, Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ