1997

  • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1995
  • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1995: Σύνοψη και Βασικά Σημεία.
  • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1997
  • Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1997: Summary and Highlights
  • Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1997: Σύνοψη και Βασικά Σημεία
  • General Report of Activities 1996
  • EMCDDA INSIGHT SERIES: New Trends in Synthetic Drugs in the European Union
  • EMCDDA SCIENTIFIC MONOGRAPH SERIES: Estimating the Prevalence of Problem Drug Use in Europe
  • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)