2003

 • Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2002
 • Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά για το έτος 2002
 • Ελληνική Βιβλιογραφία για το Αλκοόλ 2002
 • National Report 2003: GREECE
 • ANNUAL REPORT 2003: The State of the Drugs Problem in the European Union and Norway
 • ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003: H Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία
 • ANNUAL REPORT 2003: The State of the Drugs Problem in the Acceding and Canditate Countries to the EU
 • Report on the Risk Assessment of PMMA in the framework of the Joint Action on New Synthetic Drugs
 • DRUGS IN FOCUS: Treating drug users in prison — a critical area for health-promotion and crime-reduction policy
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Θεραπεία Χρηστών Ναρκωτικών στις Φυλακές – Ένας κρίσιμος τομέας για την πολιτική προώθησης της υγείας και μείωση της εγκληματικότητας
 • DRUGS IN FOCUS: EU enlargement and drugs — challenges and perspectives
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Διεύρυνση τη ΕΕ και Ναρκωτικά – Προκλήσεις και προοπτικές
 • DRUGS IN FOCUS: Coordination: A key element of national and European drug policy
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Συντονισμός – Βασικό στοιχείο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα των ναρκωτικών
 • DRUGS IN FOCUS: Drug use amongst vulnerable young people
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Χρήση Ουσιών από Νεαρά Άτομα Ευπαθών Ομάδων
 • DRUGS IN FOCUS: Hepatitis C: A hidden epidemic
 • ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: Ηπατίτιδα C – Η αφανής επιδημία
 • DrugNet Europe (τρίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο)