2010

Τα 71 Κέντρα Πρόληψης: Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2009.