Έκθεση για τα Ναρκωτικά: Ελλάδα 2019

Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει μια γενική ανασκόπηση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αναφέρονται στο 2017 (ή το πιο πρόσφατο έτος και παρέχονται στο EMCDDA από το Εθνικό Κέντρο της χώρας (ΕΚΤΕΠΝ), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετική πηγή. Είναι διαθέσιμη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης