Οινοπνευματώδη │ Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Οινοπνευματώδη: Έκταση της χρήσης και ανταπόκριση στα σχετικά προβλήματα

Σε μορφή jpg και pdf.

Όλες οι θεματικές εδώ.

 

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο