Συμβουλευτική και Θεραπεία │ Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Συμβουλευτική και θεραπεία για τις ουσιοεξαρτήσεις 

Σε μορφή jpg και pdf.

H σειρά με τις συνοπτικές απεικονίσεις δεδομένων (infographics) αποτελούν συμπληρωματικό υλικό της Ετήσιας Έκθεσης 2022.

Όλες οι θεματικές εδώ.

 

Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο