Εγχειρίδιο για την πρόληψη της ουσιοεξάρτησης: Κατευθυντήριες γραμμές και σχεδιασμός παρεμβάσεων

Το Εγχειρίδιο αυτό αποτελεί εργαλείο στον τομέα της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης. Βασίζεται κυρίως στο υλικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), Prevention and Evaluation Resources Kit (PERK), οι βασικές αρχές που προτείνει βασίζονται στο Preventing Drug Use among Children and Adolescents: A Research-Βased Guide for Parents, Educators and Community Leaders (2η έκδοση, Red Book) του National Institute on Drug Abuse (NIDA), ενώ επιπλέον έχει αξιοποιηθεί το Best Practice Portal και το Σύστημα Πληροφόρησης EDDRA του Ευρωπαϊκού Κέντρου.

Περιλαμβάνει βασικές έννοιες και ορισμούς, συγκεντρώνει τεκμηριωμένο υλικό, όπως αυτό έχει προκύψει από σχετικές επιστημονικές μελέτες, κι επίσης παρέχει υποστήριξη για το σχεδιασμό παρεμβάσεων πρόληψης προτείνοντας και αναλύοντας βασικούς άξονες για το σχεδιασμό και την αξιολόγησή τους. Επιπλέον, προκειμένου να διευκρινιστούν θεωρητικά ζητήματα και να παρουσιαστεί η πρακτική τους όψη, δίνονται δύο παραδείγματα: η παρέμβαση πρόληψης στην ΟΥΤΟΠΙΑ (βασίζεται σε παρέμβαση της Ιρλανδίας, η οποία παρουσιάζεται στην ευρωπαϊκή βάση EDDRΑ, ωστόσο έχει τροποποιηθεί για να παρουσιαστεί στο PERK) και η παρέμβαση πρόληψης στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ (το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών του Νομού Ροδόπης ΟΡΦΕΑΣ επιμελήθηκε το παράδειγμα αυτό, το οποίο βασίζεται σε παρέμβαση που είχε σχεδιάσει και υλοποιεί στην περιοχή της Κομοτηνής).

Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης το γεγονός ότι το παρόν Εγχειρίδιο αποτελεί μια προσπάθεια να διατυπωθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης.

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο