Πρόσφατες εκδόσεις

Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Η Ετήσια Έκθεση 2018 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. 

Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης 2018 του ΕΚΤΕΠΝ

Τα κύρια σημεία της Ετήσιας Έκθεσης 2018 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της Έκθεσης. 

Έκθεση για τα Ναρκωτικά Ελλάδα 2019

Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει μια γενική ανασκόπηση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αναφέρονται στο 2017 (ή το πιο πρόσφατο έτος και παρέχονται στο EMCDDA από το Εθνικό Κέντρο της χώρας (ΕΚΤΕΠΝ), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετική πηγή.

Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ 2018

Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ 2018: Δημοσιευμένες εργασίες (περιλήψεις) Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2019

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση 2019 για τα Ναρκωτικά παρουσιάζει τις τάσεις και τις εξελίξεις για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη. 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας για την πρόληψη της χρήσης των ουσιών

Συνοπτικός οδηγός των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Ποιότητας στον τομέα της Πρόληψης (ΕυΠρο): Συνοπτική περιγραφή των ΕυΠρο μέσα από τα οκτώ στάδια που συγκροτούν τον ‘κύκλο πρόληψης’, καθώς και ένα έντυπο με πίνακα με τις βασικές προδιαγραφές κάθε σταδίου που μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό

European Drug Prevention Quality Standards

Το βασικό εγχειρίδιο (στην αγγλική γλώσσα) των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Ποιότητας στον τομέα της Πρόληψης (ΕυΠρο). Αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή των ΕυΠρο μέσα από τα οκτώ στάδια που συγκροτούν τον ‘κύκλο πρόληψης’.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017: Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα

Η Ετήσια Έκθεση 2017 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. 

Τα 71 Κέντρα Πρόληψης: Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2009.

Εγχειρίδιο για την πρόληψη της ουσιοεξάρτησης: Κατευθυντήριες γραμμές και σχεδιασμός παρεμβάσεων

Το Εγχειρίδιο αυτό αποτελεί εργαλείο στον τομέα της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης.