Πρόσφατες εκδόσεις

Σύνοψη_ΕτήσιαΈκθεση2022ΕΚΤΕΠΝ

Η Ετήσια Έκθεση 2022 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.

Eλληνική βιβλιογραφία 2021

Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ 2021: Δημοσιευμένες εργασίες (περιλήψεις) Ελλήνων συγγραφέων για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

 

Infographics_ΕτήσιαΈκθεση2022ΕΚΤΕΠΝ

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα από την Ετήσια Έκθεση 2022 στις εξής θεματικές:

Γραφήματα_ΕτήσιαΈκθεση2022ΕΚΤΕΠΝ

Τα γραφήματα της Ετήσιας Έκθεσης 2020 του ΕΚΤΕΠΝ για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της Έκθεσης. 

 

EDR-el 2022

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση 2022 για τα Ναρκωτικά (στην ελληνική γλώσσα) παρουσιάζει τις τάσεις και τις εξελίξεις για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Η Έκθεση παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα από την εφαρμογή στην Ελλάδα του προγράμματος του Eυρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) για τον ιατρικό έλεγχο και τη θεραπεία της ηπατίτιδας C.

Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου

Χρήση ουσιών στον γενικό και τον μαθητικό πληθυσμό

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Χρήση ουσιών στον γενικό και τον μαθητικό πληθυσμό

Αλκοόλ - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Οινοπνευματώδη: Έκταση της χρήσης και ανταπόκριση στα σχετικά προβλήματα

Πρόληψη - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Πρόληψη της χρήσης ουσιών και άλλων επικίνδυνων συμπεριφορών