Αττική

Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης / Δραστηριοποίησης Ενηλίκων

Θεραπευτικά Προγράµµατα Εσωτερικής Διαµονής Ενηλίκων

Θεραπευτικά Προγράµµατα Εξωτερικής Παραμονής Ενηλίκων

Συµβουλευτικά Κέντρα / Σταθµοί / Κέντρα Εισαγωγής και Ενηµέρωσης Ενηλίκων