Μείωση της βλάβης

Έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα για την ηπατίτιδα C

Στη συγκεκριμένη Έκθεση παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα από την εφαρμογή στην Ελλάδα του προγράμματος του Eυρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) για τον ιατρικό έλεγχο και τη θεραπεία της ηπατίτιδας C.