Μείωση της βλάβης

Μείωση της βλάβης - Infographics 2022

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Ανταπόκριση στα προβλήματα υγείας των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών - Μείωση της βλάβης  

Η Έκθεση παρουσιάζει τα βασικά συμπεράσματα από την εφαρμογή στην Ελλάδα του προγράμματος του Eυρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) για τον ιατρικό έλεγχο και τη θεραπεία της ηπατίτιδας C.