Αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη απεξαρτημένων και υπό απεξάρτηση ατόμων

Οι υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης που έχουν ως στόχο τη στήριξη της θεραπείας και την πρόληψη της υποτροπής, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις βασικές παραμέτρους του κοινωνικού αποκλεισμού των χρηστών ναρκωτικών. Ως κοινωνική επανένταξη ορίζεται κάθε κοινωνική παρέμβαση με στόχο την ένταξη πρώην και νυν προβληματικών χρηστών ναρκωτικών και μπορεί να χωριστεί σε τρεις βασικούς τύπους παρεμβάσεων: α) την εκπαίδευση/κατάρτιση, β) την απασχόληση, και γ) τη στέγαση, ενώ μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως συμβουλευτική, νομική εκπροσώπηση καθώς και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Στη χώρα μας η κοινωνική επανένταξη αποτελεί το τελευταίο στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται είτε στο τελευταίο στάδιο μιας ενιαίας θεραπευτικής διαδικασίας είτε σε εξειδικευμένες δομές κοινωνικής επανένταξης. Προγράμματα κοινωνικής επανένταξης λειτουργούν από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ), το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ η διασύνδεση των παραπάνω φορέων με άλλους αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΚ, κτλ.) συντελεί στη σταδιακή και ομαλή επανένταξη των χρηστών στο κοινωνικό σύνολο.

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης της χώρας. Στόχος είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, βασική δραστηριότητα του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί η ανάδειξη των προγραμμάτων, κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής, καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών. Παράλληλα, το ΕΚΤΕΠΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αξιολόγησης με τη συμμετοχή σε ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τη διενέργεια σχετικών προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό επίπεδο, ενώ πραγματοποιεί σχετικές εκδόσεις, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης. Περισσότερα σχετικά με τους βασικούς άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ στον τομέα της επανένταξης >>

Main technical details

Ελλάδα: στοιχεία σχετικά με την επανένταξη απεξαρτημένων και υπό απεξάρτηση ατόμων. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 2019. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.