Μείωση των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών

Οι παρεμβάσεις 'μείωσης της βλάβης' περιλαμβάνουν μέτρα, στρατηγικές, πολιτικές και δράσεις που έχουν ως στόχο τη μείωση των κινδύνων και των βλαβών που προκύπτουν από υψηλού κινδύνου συμπεριφορές.  

Στο πλαίσιο αυτό, για την αντιμετώπιση κυρίως των προβλημάτων υγείας, αλλά και των κοινωνικών προβλημάτων, που απορρέουν από τη χρήση ουσιών παρέχονται υπηρεσίες μείωσης της βλάβης οι οποίες απευθύνονται σε «ενεργούς» χρήστες ναρκωτικών ουσιών που βρίσκονται εκτός θεραπευτικών προγραμμάτων. Η προσέγγιση των ατόμων αυτών μπορεί να γίνει με ειδικά προγράμματα παρέμβασης εκτός δομών, σε χώρους δηλαδή συνάθροισης και συνδιαλλαγής χρηστών («δουλειά στο δρόμο»), καθώς και με υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης, οι οποίες δεν θέτουν προϋποθέσεις για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης και μείωσης της βλάβης υλοποιούν παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως την πρόληψη περιπτώσεων υπερδοσολογίας και μολυσματικών ασθενειών, καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.  Επιμέρους στόχοι των υπηρεσιών αυτών αποτελούν η παροχή ιατρικής βοήθειας, η παραπομπή των χρηστών σε άλλες υπηρεσίες υγείας, η ευαισθητοποίηση και η ενίσχυση της επαφής των χρηστών με το υγειονομικό σύστημα, η δημιουργία κινήτρου για την ένταξή τους σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα και η μείωση της παραβατικότητας.

Δράσεις μείωσης βλάβης περιλαμβάνουν: εξετάσεις και εμβολιασμοί για μολυσματικές ασθένειες, διανομή/ανταλλαγή συριγγών, διανομή προφυλακτικών, διανομή ενημερωτικού υλικού για τις μολυσματικές ασθένειες, χορήγηση υποκαταστάτων, κ.ά. 

Περισσότερες πληροφορίες και τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα μείωσης της βλάβης παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 2019. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη χώρα και στοχεύουν στη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών. Στόχος είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, βασική δραστηριότητα του ΕΚΤΕΠΝ αποτελεί η ανάδειξη των προγραμμάτων, κυρίως αυτών που αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής, καθώς και η προώθηση τους σε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών. Περισσότερα σχετικά με τους βασικούς άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ στον τομέα της μείωσης της βλάβης >>

 

Αυξάνοντας την πρόσβαση στον ιατρικό έλεγχο και τη θεραπεία της ηπατίτιδας c στο πλαίσιο των υπηρεσιών για τα ναρκωτικά: Οδηγός εντοπισμού εμποδίων και ευκαιριών στον ιατρικό έλεγχο της ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών (EMCDDA CT.18.HEA.000911.1.0)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο (EMCDDA) έχει αναλάβει πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα μέσω του ΕΚΤΕΠΝ, προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές και πρακτικές για να πάρουν μέτρα αύξησης της πρόσβασης των χρηστών στον ιατρικό έλεγχο και τη θεραπεία της ηπατίτιδας C.

Προκειμένου να εντοπιστούν τα εμπόδια που ενδεχομένως θέτει το σύστημα εντοπισμού και αντιμετώπισης της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα μεταφράστηκαν τριών ειδών ερωτηματολόγια και στάλθηκαν αντίστοιχα σε τρείς ομάδες, μία ομάδα για κάθε ένα σύνολο αποδεκτών: α) χαράσσοντες πολιτική, β) αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας  και γ) ωφελούμενοι και Μη-Κυβερνητικές-Οργανώσεις (ΜΚΟ).

Στη συνέχεια θα συναντηθούν τρεις ομάδες εργασίας (μία για κάθε σύνολο αποδεκτών) στις οποίες θα συζητηθούν οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, προκειμένου να συμφωνηθούν τα βασικότερα εμπόδια και οι πιθανές λύσεις σχετικά με τον έλεγχο και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων θα κοινοποιηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες και θα σταλούν σε μορφή Έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο.

 

Καταγραφή επειγόντων περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών: Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΚΤΕΠΝ. Κέντρου Δηλητηριάσεων (ΚΔ) και Εργαστήριου Αναλυτικής Χημείας (ΕΑΧ) του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ

Προκειμένου να λαμβάνονται πληρέστερα στοιχεία από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας για τα περιστατικά που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, το 2018 το ΕΚΤΕΠΝ και το ΚΔ έστειλε σχετικό αίτημα στην Διεύθυνση Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας. Το ΕΑΧ προσφέρθηκε να αναλάβει την ανάλυση δειγμάτων των περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών από τα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής.

Για την υλοποίηση του έργου δημιουργήθηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των ΕΚΤΕΠΝ-ΚΔ-ΕΑΧ στο οποίο ορίζεται ο σκοπός της συνεργασίας των φορέων και οι όροι συνεργασίας με τα δημόσια νοσοκομεία/κέντρα υγείας. 

Το αρχικό αίτημα και το πρωτόκολλο συνεργασίας επικυρώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. 
 

Main technical details
Ελλάδα: στοιχεία σχετικά με τη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών

Ελλάδα: στοιχεία σχετικά με προγράμματα μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών. Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται στην τελευταία Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ 2019. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε την Έκθεση.

Ευρώπη: στοιχεία σχετικά με στοιχεία σχετικά με προγράμματα μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών

Ευρώπη: στοιχεία σχετικά προγράμματα μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη θεραπεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τελευταία διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.