Το ΕΚΤΕΠΝ στη μείωση της βλάβης

Οι βασικοί άξονες δουλειάς του ΕΚΤΕΠΝ στη μείωση της βλάβης περιλαμβάνουν:

τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης που υλοποιούνται στη χώρα

Το ΕΚΤΕΠΝ συλλέγει συστηματικά αναλυτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της βλάβης από τη χρήση ουσιών. Για τη συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών χρησιμοποιείται το Ερωτηματολόγιο για τη μείωση της βλάβης (ΕΚΤΕΠΝ 2008). Με το ερωτηματολόγιο αυτό συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων άμεσης πρόσβασης ή μείωσης της βλάβης.

τη διάχυση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης που υλοποιούνται στην Ελλάδα

Βασικός σκοπός του ΕΚΤΕΠΝ είναι η παρουσίαση και διάθεση των στοιχείων που συλλέγονται και αναλύονται σε εθνικό (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ) και σε ευρωπαϊκό (π.χ. ειδικά ερωτηματολόγια, πίνακες κτλ. που αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο) επίπεδο.

Main technical details