Το νέο πρόγραμμα και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2021-2025

  • Time to read less than 1 minute
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2021-2025

Σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ανέρχεται, μόνο στην Ευρώπη, η εκτιμώμενη λιανική αξία της παράνομης αγοράς ναρκωτικών. Το κοινωνικό κόστος για τις ανθρώπινες ζωές, τα μέσα διαβίωσης των πολιτών και τη δημόσια υγεία είναι ανυπολόγιστο. Η διαθεσιμότητα και η παραγωγή ναρκωτικών στην ΕΕ παραμένει υψηλή και, στον διασυνδεδεμένο κόσμο μας, η εμπλοκή οργανωμένων εγκληματικών ομάδων σημαίνει ότι το φαινόμενο των ναρκωτικών αποκτά ολοένα και περισσότερο διεθνή χαρακτήρα. Αυτό απαιτεί καλύτερα συντονισμένη δράση για την καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει α) στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ασφάλεια και την υγεία από το εμπόριο και τη χρήση ναρκωτικών, και β) στην αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών, καθώς και της σύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα, τα σχετικά με τα ναρκωτικά προβλήματα στην υγεία και την κοινωνία, την προστασία του περιβάλλοντος, και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα αυτά.

  
Το νέο πρόγραμμα και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2021-2025 καθορίζει το πολιτικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες δράσης κατά τα επόμενα 5 έτη και περιλαμβάνει σειρά στρατηγικών προτεραιοτήτων για τα ναρκωτικά. 

Το πρόγραμμα εστιάζει στα εξής:
•    σε ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας που θα επικεντρώνονται σε όλες τις πτυχές της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, από τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος έως τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την παράνομη διανομή και παραγωγή.
•    στην ενίσχυση της πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης για τις δυσμενείς επιπτώσεις των ναρκωτικών, ιδίως το σημείο τομής μεταξύ της χρήσης ναρκωτικών, της βίας και άλλων μορφών εγκληματικότητας· και
•    στην αντιμετώπιση των βλαβών που συνδέονται με τα ναρκωτικά μέσω της πρόσβασης σε θεραπεία, της μείωσης του κινδύνου και των επιβλαβών συνεπειών, καθώς και της ισόρροπης αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών στις φυλακές.
Το πρόγραμμα και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά θα ενισχύσουν την τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών, μέσω ενός συνολικού, διεπιστημονικού πρίσματος που καλύπτει τις επιστημονικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικοπολιτικές, τεχνολογικές και διεθνείς διαστάσεις του ζητήματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στο φαινόμενο των ναρκωτικών.

Το πρόγραμμα της ΕΕ για τα ναρκωτικά:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-606-commission-communication_en.pdf

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-606-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF