Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου

Συνοπτική απεικόνιση με δεδομένα σχετικά με:

Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση υψηλού κινδύνου

Σε μορφή jpg και pdf

H σειρά με τις συνοπτικές απεικονίσεις δεδομένων (infographics) αποτελούν συμπληρωματικό υλικό της Ετήσιας Έκθεσης 2022.

Όλες οι θεματικές εδώ.

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης