Κεντρική Μακεδονία

Κέντρα Πρόληψης ΟΚΑΝΑ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης / Δραστηριοποίησης Ενηλίκων

Θεραπευτικά Προγράµµατα Εξωτερικής Παραμονής Ενηλίκων